Vedenie

Súčasnosť  folklórneho súboru ČÁKOVEC

V súčasnosti funguje Folklórny súbor ČÁKOVEC pod Občianskym združením FS ČÁKOVEC

Názov: Folklorny súbor ČÁKOVEC
Sídlo:   Javorová 177/32 , 911 05  Trenčín
IČO:    45775427

      Folklórny súbor ČÁKOVEC vznikol ako dobrovoľné nepolitické záujmové združenie, ktoré sa hlási k tradičnej ľudovej kultúre, jej uchovávaniu a rozvíjaniu a jej prezentácii doma i v zahraničí. Jeho činnosť je zameraná predovšetkým  na výchovu ku vzťahu k tradičnej ľudovej kultúre, na systematické spoznávanie všetkých foriem ľudovej kultúry, nacvičovanie a verejné prezentovanie ľudových tancov, spevov a hudby a tým prispieva  aj k celkovej etickej výchove  ľudí rôzneho veku a k citlivému vzťahu k umeniu vôbec.

 Poslaním súboru ČÁKOVEC je:

  1. Združovať záujemcov o ľudovú kultúru najmä z radov ľudí stredného veku a uchovávať ju  ďalej.
  2. Vyhľadávať a využívať všetky dostupné zdroje informácií o rôznych formách tradičnej ľudovej kultúry (hudba, spev, tanec, zvykoslovie, ľudový odev, ľudové remeslá, ľudová architektúra).
  3. Osvojovať si poznatky z dostupných zdrojov, systematicky nacvičovať interpretáciu ľudových tancov, hudby a spevov v autentickej podobe aj v javiskovom spracovaní.
  4. Propagovať a prezentovať  všetky oblasti tradičnej ľudovej kultúry medzi záujemcami aj z radov širšej verejnosti na Slovensku i v zahraničí.
  5. Podporovať a riadiť činnosť folklórneho súboru  ČÁKOVEC,  ktorého cieľom je v  umelecky – javiskovom spracovaní prezentovať činnosť súboru na rôznych podujatiach na Slovensku i v zahraničí. 

Vedenie FS ČÁKOVEC:

Vedúci súboru : Ľubor Cmarko